Privātuma politika – dzīvnieku saimniekiem

Noteikumi izstrādāti 2020. gada 21. aprīlī, atjaunināti 2020. gada 17. janvārī. JOPROJĀM IZSTRĀDES PROCESĀ (NAV JURIDISKI SAISTOŠI)

 

Šajā Privātuma politikā – dzīvnieku saimniekiem (turpmāk – “Privātuma politika”) HEROvet SIA, reģistrācijas Nr.40203245473, juridiskā adrese Dārza ielā 46 – 18, Liepājā, Latvijā, LV – 3401 (turpmāk – “HEROvet” vai “mēs”), ir datu pārzinis, kurš noteic dzīvnieku īpašnieku vai turētāju (turpmāk – “lietotājs” vai “jūs”), kuri izmanto HEROvet lietotni (turpmāk – “lietotne”) un tīmekļa vietni, kas atrodama pēc adreses https://hero.vet (turpmāk – “tīmekļa vietne”), personas datu un citu datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Lietotāja personas dati un citi dati tiek ievākti, apstrādāti, glabāti un dzēsti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem, un šajā Privātuma politikā ietvertie personu datu un citu datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi.

 

Šī Privātuma politika ir neatņemama Pakalpojumu lietošanas noteikumu – dzīvnieku saimniekiem (turpmāk – “Noteikumi”) sastāvdaļa.

1. Personas dati, kurus mēs apstrādājam

1.1. Lietotāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

1.2. Lietotāja ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

1.3. Maksājumu kartes informācija.

1.4. Lietotāja fotogrāfija, ja tā ir ievietota lietotnē.

1.5. Dati no ierīces, kurā instalēta lietotne vai no kuras tiek apmeklēta tīmekļa vietne.

2. Citi dati, kurus mēs apstrādājam

2.1. Pamatinformācija par lietotāja dzīvnieku – šķirne, suga, dzimums, svars, vecums, vārds, fotogrāfija, ja tā ir ievietota lietotnē, un ieraksti dzīvnieka veselības vēsturē, ja tāda ir izveidota lietotnē.

2.2. Lietotāja saturs (skatīt Noteikumu 4.punktu), kuru jūs ievietojat lietotnē un izmantojat mūsu pakalpojumos.

3. Sīkdatnes

Apmeklējot lietotni un tīmekļa vietni, lietotājam tiek paziņots, ka lietotnē un tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Papildus šai Privātuma politikai jūs varat iepazīties ar Sīkdatņu izmantošanas politiku, kas ir šīs Privātuma politikas un Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

4. Jūsu personas datu un citu datu iegūšana

Mēs jūsu personas datus un citus datus iegūstam:

4.1. no jums, kad jūs reģistrējaties lietotnē;

4.2. no jums, kad jūs izmantojot mūsu pakalpojumus;

4.3. no jūsu ierīces, kad jūs izmantojot lietotni vai apmeklējat tīmekļa vietni.

5. Personas datu un citu datu apstrādes mērķis

5.1. Mēs ievācam un apstrādājam personas datus un citus datus, lai nodrošinātu iespēju lietotājam saņemt un veterinārmedicīnas speciālistam (turpmāk – “pakalpojumu sniedzējs”) sniegt televeselības veterinārmedicīniskos pakalpojumus, izmantojot lietotni un mūsu pakalpojumus saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību. Jūsu personas datu un/vai citu datu nesniegšana vai daļēja sniegšana var liegt jums lietotāja konta izveidi lietotnē un/vai mūsu piedāvāto pakalpojumu izmantošanu.

5.2. Lietotāja vārds, uzvārds un fotogrāfija, ja lietotājs to ir ievietojis lietotnē, tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi identificēt lietotāju.

5.3. Lietotāja tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek izmantoti saziņas ar lietotāju nodrošināšanai – lai paziņotu lietotājam par pieejamajiem lietotnes un tīmekļa vietnes atjauninājumiem, Noteikumu grozījumiem vai izbeigšanu, grozījumiem Privātuma politikā, kā arī citai komunikācijai saistībā ar lietotni, tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumiem.

5.4. Dati par lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu tiek ievākti ar mērķi nodrošināt lietotājam pakalpojumu saņemšanu, pakalpojumu sniedzējam atrodoties tuvākajā iespējamajā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā. Dati tiek ievākti tikai tad, kad lietotne tiek aktivizēta un lietotājs ir pieprasījis pakalpojumu saņemšanu, un datu ievākšana tiek pārtraukta līdz ar lietotnes deaktivizēšanu. Dati par ģeogrāfisko atrašanās vietu var tikt izmantoti, lai atrisinātu ar mūsu pakalpojumu sniegšanas servisa kvalitāti saistītus jautājumus.

5.5. Mēs ievācam lietotāja maksājumu kartes informāciju, lai administrētu maksājumu saņemšanu par lietotājam sniegtajiem pakalpojumiem.

5.6. Dati no ierīces (piemēram, pārlūkprogrammas un operētājsistēmas veids, IP-adrese, kura tiek izmantota, lai piekļūtu lietotnei un/vai tīmekļa vietnei), kurā instalēta lietotne vai no kuras tiek apmeklēta tīmekļa vietne tiek apstrādāti administratīviem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, lai nodrošinātu vienmērīgu savienošanos ar lietotni un tīmekļa vietni, ērtu lietotnes un tīmekļa vietnes izmantošanu, sistēmas drošību un stabilitāti, kļūdu novēršanu. Šī informācija netiek izmantota, lai personīgi identificētu lietotāju.

5.7. Pamatinformācija par jūsu dzīvnieku un ziņas par dzīvnieka veselības stāvokļa problēmām tiek ievāktas un apstrādātas ar mērķi efektivizēt un nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. 

5.8. Jūsu komunikācija lietotnē ar pakalpojumu sniedzēju par jūsu dzīvnieka veselības stāvokli – dzīvnieka veselības stāvokļa problēmas apraksts un attiecīgi pakalpojumu sniedzēja sniegtās konsultācijas apraksts, tostarp savstarpēji starp jums un pakalpojumu sniedzēju kopīgotais saturs, ja tāds ir, kas kopā veido ierakstus dzīvnieka veselības vēsturē, tiek apstrādāta un saglabāta lietotnē pienācīgas veterinārmedicīniskās aprūpes un sniegto pakalpojumu lietotnē kvalitātes nodrošināšanas nolūkos, vajadzības gadījumā, lai turpinātu sniegt pakalpojumus, veiktu pārskatīšanu un/vai izvērtēšanu.

5.9. Lietotāju atbalsta servisa dati tiek apkopoti katrā gadījumā atsevišķi, un tiek uzglabāti strīdu gadījumu un servisa kvalitātes problēmu risināšanai.

6. Juridiskais pamatojums

HEROvet apstrādā lietotāja personas datus un citus datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

6.1. saskaņā ar lietotāja piekrišanu;

6.2. likumīgo interešu realizēšanai, kas izriet no mūsu un jūsu savstarpējām saistībām vai piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp, bet ne tikai, komercdarbības veikšanai, lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanas nodrošināšanai, maksājumu administrēšanai, kvalitatīvu pakalpojumu piedāvāšanai, lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu analizēšanai, uzlabojumu izstrādāšanai un ieviešanai, krāpniecības novēršanai; 

6.3. piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei.

7. Piekrišanas atsaukšana

Gadījumā, ja jūsu personas datu un citu datu apstrāde pamatojas uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt, un mēs turpmāk jūsu personas datus un citus datus, kurus apstrādājam ar jūsu piekrišanu, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē tādu personas datu un citu datu apstrādi, kura ir nepieciešama piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz mūsu un jūsu savstarpējām saistībām, mūsu likumīgām ineresēm vai citiem piemērojamos tiesību aktos noteiktiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

8. Datu saņēmēji

8.1. Aktivizējot lietotni un pieprasot pakalpojumu saņemšanu, lietotāja personas dati (daļēji) un citi dati (daļēji) tiek atklāti pakalpojumu sniedzējam, kurš ir aktivizējis lietotni, atrodas tiešsaistē un ir gatavs sniegt pakalpojumus; šādā gadījumā pakalpojumu sniedzējs redz lietotāja vārdu, uzvārdu un pamatinformāciju par viņa dzīvnieku un ziņas par dzīvnieka veselības stāvokļa problēmām, ja lietotājs tās ir norādījis. 

8.2. Apstiprinot lietotāja pieprasījumu saņemt pakalpojumus un attiecīgi sniedzot lietotājam pakalpojumus, pakalpojumu sniedzējs papildus iepriekš norādītajam redz visus un detalizēti katru ierakstu jūsu dzīvnieka veselības vēsturē, ja tāda lietotnē ir izveidota. Detalizēti katrā ierakstā ir redzams dzīvnieka veselības stāvokļa problēmas apraksts un attiecīgi pakalpojumu sniedzēja sniegtās konsultācijas apraksts, tostarp starp jums un pakalpojumu sniedzēju savstarpēji kopīgotais saturs, ja tāds ir. 

8.3. Pēc pakalpojumu sniegšanas jebkuram pakalpojumu sniedzējam, kurš jums ir sniedzis pakalpojumus, ir redzams lietotāja vārds, uzvārds un pamatinformācija par viņa dzīvnieku un visi un detalizēti katrs ieraksts dzīvnieka veselības vēsturē. Detalizēti katrā ierakstā ir redzams dzīvnieka veselības stāvokļa problēmas apraksts un attiecīgi pakalpojumu sniedzēja sniegtās konsultācijas apraksts, tostarp starp jums un pakalpojumu sniedzēju savstarpēji kopīgotais saturs, ja tāds ir.

8.4. Ziņojumapmaiņa, kas nav ieraksti dzīvnieka veselības vēsturē, nevienā brīdī nav redzama nevienam citam pakalpojumu sniedzējam, bet tā ir redzama tikai jums un attiecīgi konkrētajam pakalpojumu sniedzējam, ar kuru ir notikusi ziņojumapmaiņa.

8.5. Lietotāja sniegtais pakalpojumu sniedzēja novērtējums ir anonīms, un pakalpojumu sniedzējs nesaņem tā lietotāja personas datus vai citus datus, kurš ir sniedzis novērtējumu. HEROvet saņem lietotāja vārdu un uzvārdu, kurš sniedz pakalpojumu sniedzēja novērtējumu. Citas atsauksmes vai ieteikuma saistībā ar mūsu pakalpojumiem sniegšana nav anonīma un HEROvet redz tā lietotāja vārdu un uzvārdu, kurš sniedz atsauksmi vai ieteikumu. 

8.6. Atkarībā no lietotāja ģeogrāfiskās atrašanās vietas – valsts, kurā lietotājs izmanto lietotni, tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus, lietotāja personas dati un citi dati var tikt atklāti HEROvet pārstāvjiem, sadarbības partneriem, filiālēm, aģentiem utt. (kopā un turpmāk – “partneri”), kuri jūsu personas datus un citus datus apstrādā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, šo Privātuma politiku un Noteikumiem.

9. Drošība un piekļuve

9.1. HEROvet aizsargā jūsu personas datus un citus datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un mūsu saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

9.2. Jebkuri lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanas laikā iegūtie lietotāju personas dati un citi dati tiek apstrādāti un uzglabāti HEROvet datu centros, kuri atrodas Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskajā zonā, un tie netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas. 

9.3. Jūsu personas datiem un citiem datiem pēc nepieciešamības noteiktā un nepieciešamā apjomā varētu piekļūt:

9.3.1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotas personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, lai nodrošinātu jums lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu un jūsu apkalpošanu saistībā ar lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu;

9.3.2. personas datu un citu datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp, bet  ne tikai, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātāji un tehniskie uzturētāji, citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanu;

9.3.3. valsts un pašvaldības iestādes piemērojamos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, tostarp, bet ne tikai, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes;

9.3.4. trešās personas, izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs tiesiskais pamatojums, tostarp, bet ne tikai, parādu piedzinēji, zvērināti tiesu izpildītāji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus.

9.4. Ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati tiek apstrādāti anonīmā formā un personalizēti tikai gadījumos, kad atrašanās vietas informāciju nepieciešams saistīt ar strīdu vai krāpniecisku gadījumu risināšanu.

9.5. Dati, kas tiek izmantoti statistikas, pētnieciskiem un/vai zinātniskiem nolūkiem, netiek identificēti, un ir anonīmi.

10. Piekļuve un rediģēšana

Lietotājs var piekļūt saviem personas datiem un citiem datiem un tos rediģēt lietotnē. Citu datu dzēšanas ierobežojumi noteikti 12.punktā.

11. Datu glabāšana

11.1. Lietotāja personas dati un citi dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr lietotāja konts būs aktīvs, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu un citu datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā piemērojamo tiesību aktu prasības, saistību izpildes aspektus, jūsu norādījumus, kā arī mūsu likumīgās intereses. Ja lietotāja konts tiks dzēsts, un jūsu personas dati un citi dati noteiktajiem mērķiem vairs nebūs nepieciešami, jūsu personas dati un citi dati tiks dzēsti no datubāzēm pēc to glabāšanas termiņa beigām saskaņā ar turpmāk norādītajiem datu glabāšanas termiņiem:

11.1.1. lietotājam piegādātie finanšu dati, kas attiecas uz saņemtajiem pakalpojumiem, tiks uzglabāti 3 (trīs) gadus pēc pēdējā saņemtā pakalpojuma;

11.1.2. dati, kas ievākti grāmatvedības vajadzībām, tiks uzglabāti 7 (septiņus) gadus pēc pēdējā saņemtā pakalpojuma;

11.1.3. aizdomu gadījumos par noziedzīgu nodarījumu, krāpniecības mēģinājumu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, dati tiks uzglabāti 10 (desmit) gadus;

11.1.4. strīdu gadījumos dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr prasība tiek apmierināta vai pienākušas strīda prasības termiņa beigas;

11.1.5. citi dati – pamatinformācija par lietotāja dzīvnieku un ieraksti dzīvnieka veselības vēsturē, ja tāda lietotnē ir izveidota, tostarp savstarpēji starp jums un pakalpojumu sniedzēju kopīgotais saturs, un saņemto pakalpojumu vēsture tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr ir dzīvs jūsu dzīvnieks, un 3 (trīs) gadus pēc jūsu dzīvnieka nāves; pēc tam dati tiks anonimizēti.

11.2. Lūdzu, ņemt vērā, ka lietotnes izdzēšana lietotāja ierīcē, nenoved pie lietotāja personas datu un citu datu dzēšanas.

11.3. Ja lietotne nebūs lietota 3 (trīs) gadus, mēs sazināsimies ar lietotāju un lūgsim apstiprināt to, vai lietotāja konts joprojām ir aktīvs. Noraidošas atbildes gadījumā, konkrētā lietotāja konts tiks dzēsts, un personas dati un citi dati tiks dzēsti saskaņā ar iepriekš minēto.

12. Datu dzēšana

12.1. Lietotājam jāņem vērā, ka jebkura prasība par personas datu dzēšanu ir iespējama tikai tad, ja mēs lietotāja kontu neatgriezeniski dzēšam. Tā rezultātā lietotājs vairs nevarēs piekļūt dzēstajam kontam, lai izmantotu lietotni un mūsu pakalpojumus.

12.2. Nedzēšot lietotāja kontu, ierakstus dzīvnieka veselības vēsturē, ja tāda lietotnē ir izveidota, tostarp, savstarpēji starp jums un pakalpojumu sniedzēju kopīgoto saturu, var dzēst tikai HEROvet pēc lietotāja pieprasījuma, izvērtējot pieprasījumā norādīto pamatojumu ierakstu dzēšanai un nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju, ar kuru saistīts konkrētais ieraksts, ņemot vērā, ka šāda dzēšana var ietekmēt kopējo lietotnē izveidoto dzīvnieka veselības vēsturi, kas attiecīgi var ietekmēt turpmāko saņemto pakalpojumu kvalitāti, kā arī sekmēt izvairīšanos no atbildības strīdu gadījumos. Ziņojumapmaiņu, kas nav ieraksti dzīvnieka veselības vēsturē, var rediģēt saskaņā ar 10.punktu.   

12.3. Uz lietotāja personas datu un citu datu dzēšanas pieprasījumu, kas iesūtīts e-pastā, mēs atbildēsim viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, un pēc tam, kad pieprasījumu iesniegušais lietotājs tiks atpazīts, mēs precizēsim personas datu un citu datu dzēšanas laiku.

13. Datu pārnesamība

Uz lietotāja datu pārnešanas pieprasījumu, kas iesūtīts e-pastā, mēs atbildēsim viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, un pēc tam, kad pieprasījumu iesniegušais lietotājs tiks atpazīts, mēs precizēsim datu pārnešanas laiku un attiecīgo lietotāju nodrošināsim ar datiem, atkarībā no lietotāja pieprasījuma.

14. Informācijai

HEROvet jūsu personas datus un citus datus neizmanto automatizētu lēmumu pieņemšanā.

15. Strīdu izskatīšana

Ja jums ir radušies jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku vai jūsu personas datu vai citu datu ievākšanu, apstrādāti, glabāšanu un dzēšanu, jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu info@hero.vet.

 

Uzraudzības iestāde Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv), ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu info@dvi.gov.lv.