Privātuma politika – veterinārārstiem

Noteikumi izstrādāti 2020. gada 21. aprīlī, atjaunināti 2020. gada 17. janvārī. JOPROJĀM IZSTRĀDES PROCESĀ (NAV JURIDISKI SAISTOŠI)

 

Šajā Privātuma politikā – veterinārārstiem (turpmāk – “Privātuma politika”) HEROvet SIA, reģistrācijas Nr.40203245473, juridiskā adrese Dārza ielā 46 – 18, Liepājā, Latvijā, LV – 3401 (turpmāk – “HEROvet” vai “mēs”), ir datu pārzinis, kurš noteic veterinārmedicīnas speciālistu (turpmāk – “pakalpojumu sniedzējs” vai “jūs”), kuri izmanto HEROvet lietotni (turpmāk – “lietotne”) un tīmekļa vietni, kas atrodama pēc adreses https://hero.vet (turpmāk – “tīmekļa vietne”), personas datu un citu datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Pakalpojumu sniedzēja personas dati un citi dati tiek ievākti, apstrādāti, glabāti un dzēsti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem, un šajā Privātuma politikā ietvertie personas datu un citu datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi. 

 

Šī Privātuma politika ir neatņemama Pakalpojumu lietošanas noteikumu – veterinārārstiem (turpmāk – “Noteikumi”) sastāvdaļa.

1. Personas dati, kurus mēs apstrādājam

1.1. Pakalpojumu sniedzēja vārds, uzvārds, e-pasta adrese.

1.2. Pakalpojumu sniedzēja ģeogrāfiskā atrašanās vieta.

1.3. Pakalpojumu sniedzēja veterinārmedicīniskās prakses nosaukums, ja tāda ir, veterinārmedicīniskās prakses veids, veterinārārsta sertifikāta numurs.

1.4. Pakalpojumu sniedzēja vidējais novērtējums, ko ir snieguši lietotāji.

1.5. Pakalpojumu sniedzēja fotogrāfija.

1.6. Identifikācijas dati no ierīces, kurā instalēta lietotne vai no kuras tiek apmeklēta tīmekļa vietne.

 

Finanšu dati, kas attiecas uz pakalpojumu sniegšanu, netiek uzskatīti par pakalpojumu sniedzēja personas datiem, jo pakalpojumu sniedzējs sniedz pakalpojumus saimnieciskās un profesionālās darbības ietvaros.

2. Citi dati, kurus mēs apstrādājam

2.1. Jūsu veikti ieraksti lietotāja dzīvnieka veselības vēsturē. 

2.2. Pakalpojumu sniedzēja saturs (skatīt Noteikumu 4.punktu), kuru jūs ievietojat lietotnē un izmantojat mūsu pakalpojumos.

3. Sīkdatnes

Apmeklējot lietotni un tīmekļa vietni, pakalpojumu sniedzējam tiek paziņots, ka lietotnē un tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Papildus šai Privātuma politikai jūs varat iepazīties ar Sīkdatņu izmantošanas politiku, kas ir šīs Privātuma politikas un Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.

4. Jūsu personas datu un citu datu iegūšana

Mēs jūsu personas datus un citus datus iegūstam:

4.1. no jums, kad jūs reģistrējaties lietotnē;

4.2. no jums, kad jūs izmantojot mūsu pakalpojumus;

4.3. no jūsu ierīces, kad jūs izmantojat lietotni vai apmeklējat tīmekļa vietni.

5. Personas datu un citu datu apstrādes mērķis

5.1. Mēs ievācam un apstrādājam personas datus un citus datus, lai nodrošinātu iespēju pakalpojumu sniedzējam sniegt un dzīvnieka īpašniekam vai turētājam (turpmāk – “lietotājs”) saņemt televeselības veterinārmedicīniskos pakalpojumus, izmantojot lietotni un mūsu pakalpojumus saskaņā ar Noteikumos noteikto kārtību. Jūsu personas datu un/vai citu datu nesniegšana vai daļēja sniegšana var liegt jums pakalpojumu sniedzēja konta izveidi lietotnē un/vai mūsu piedāvāto pakalpojumu izmantošanu.

5.2. Pakalpojumu sniedzēja vārds, uzvārds un fotogrāfija tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi identificēt pakalpojumu sniedzēju.

5.3. Pakalpojumu sniedzēja e-pasta adrese tiek izmantota saziņas ar pakalpojumu sniedzēju nodrošināšanai – lai paziņotu pakalpojumu sniedzējam par pieejamajiem lietotnes un tīmekļa vietnes atjauninājumiem, Noteikumu grozījumiem vai izbeigšanu, grozījumiem Privātuma politikā, kā arī citai komunikācijai saistībā ar lietotni, tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumiem.

5.4. Dati par pakalpojumu sniedzēja ģeogrāfisko atrašanās vietu tiek ievākti ar mērķi nodrošināt lietotājam pakalpojumu saņemšanu, pakalpojumu sniedzējam atrodoties tuvākajā iespējamajā ģeogrāfiskajā atrašanās vietā. Dati tiek ievākti tikai tad, kad lietotne tiek aktivizēta un pakalpojumu sniedzējs ir gatavs sniegt pakalpojumus, un datu ievākšana tiek pārtraukta līdz ar lietotnes deaktivizēšanu. Gadījumā, ja pakalpojumu sniedzējs kādu iemeslu dēļ nevar sniegt pakalpojumus un nevēlas izpaust lietotājam savu ģeogrāfisko atrašanās vietu, pakalpojumu sniedzējs deaktivizē lietotni vai norāda lietotnē, ka konkrētajā brīdī pakalpojumu sniedzējs nav tiešsaistē un nesniedz pakalpojumus. Mēs varam izmantot ģeogrāfiskās atrašanās vietas informāciju, lai atrisinātu ar mūsu pakalpojumu sniegšanas servisa kvalitāti saistītus jautājumus.

5.5. Pakalpojumu sniedzēja veterinārmedicīniskās prakses nosaukums, ja tāda ir, veterinārmedicīniskās prakses veids, veterinārārsta sertifikāta numurs tiek ievākti un apstrādāti, lai noteiktu pakalpojumu sniedzēja atbilstību piemērojamo normatīvo aktu prasībām un pakalpojumu sniegšanai.

5.6. Pakalpojumu sniedzēja vidējais novērtējums, ko ir snieguši lietotāji par saņemtajiem pakalpojumiem, tiek apstrādāts ar mērķi uzturēt lojalitāti un noteikt lietotāju apmierinātības ar saņemtajiem pakalpojumiem līmeni.

5.7. Dati no ierīces (piemēram, pārlūkprogrammas un operētājsistēmas veids, IP-adrese, kura tiek izmantota, lai piekļūtu lietotnei un/vai tīmekļa vietnei) kurā instalēta lietotne vai no kuras tiek apmeklēta tīmekļa vietne tiek apstrādāti administratīviem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, lai nodrošinātu vienmērīgu savienošanos, ērtu lietotnes un tīmekļa vietnes izmantošanu, sistēmas drošību un stabilitāti, kļūdu novēršanu. Šī informācija netiek izmantota, lai personīgi identificētu pakalpojumu sniedzēju.

5.8. Jūsu komunikācija lietotnē ar lietotāju par lietotāja dzīvnieka veselības stāvokli – dzīvnieka veselības stāvokļa problēmas apraksts un attiecīgi jūsu sniegtās konsultācijas apraksts, tostarp savstarpēji starp jums un lietotāju kopīgotais saturs, ja tāds ir, kas kopā veido ierakstus dzīvnieka veselības vēsturē, tiek apstrādāta un saglabāta lietotnē pienācīgas veterinārmedicīniskās aprūpes un sniegto pakalpojumu lietotnē kvalitātes nodrošināšanas nolūkos, vajadzības gadījumā, lai turpinātu sniegt pakalpojumus, veiktu pārskatīšanu un/vai izvērtēšanu.

5.9. Pakalpojumu sniedzēju atbalsta servisa dati tiek apkopoti katrā gadījumā atsevišķi, un tiek uzglabāti strīdu gadījumu un servisa kvalitātes problēmu risināšanai.

6. Juridiskais pamatojums

HEROvet apstrādā pakalpojumu sniedzēju personas datus un citus datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

6.1. saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja piekrišanu.

6.2. likumīgo interešu realizēšanai, kas izriet no mūsu un jūsu savstarpējām saistībām vai piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp, bet ne tikai, komercdarbības veikšanai, lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanas nodrošināšanai, maksājumu administrēšanai, kvalitatīvu pakalpojumu piedāvāšanai, lietotnes, tīmekļa vietnes un un mūsu pakalpojumu analizēšanai, uzlabojumu izstrādāšanai un ieviešanai, krāpniecības novēršanai. 

6.3. piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei.

7. Piekrišanas atsaukšana

Gadījumā, ja jūsu personas datu un citu datu apstrāde pamatojas uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt, un mēs turpmāk jūsu personas datus un citus datus, kurus apstrādājam ar jūsu piekrišanu, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē tādu personas datu un citu datu apstrādi, kura ir nepieciešama piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz mūsu un jūsu savstarpējām saistībām, mūsu likumīgām ineresēm vai citiem piemērojamos tiesību aktos noteiktiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

8. Datu saņēmēji

8.1. Aktivizējot lietotni un norādot lietotājiem, ka pakalpojumu sniedzējs ir tiešsaistē un gatavs sniegt pakalpojumus, pakalpojumu sniedzēja personas dati (daļēji) tiek atklāti lietotājiem, kuri ir aktivizējuši lietotni un pieprasa pakalpojumu saņemšanu; šādā gadījumā lietotāji redz pakalpojumu sniedzēja fotogrāfiju, vārdu, uzvārdu, veterinārmedicīniskās prakses veidu, ģeogrāfisko atrašanās vietu un vidējo lietotāju sniegto novērtejumu. 

8.2. Pēc pakalpojumu sniegšanas papildus iepriekš minētajam konkrētais lietotājs, kuram jūs esat sniedzis pakalpojumus, un arī cits pakalpojumu sniedzējs, kurš konkrētajam lietotājam ir sniedzis vai sniegs pakalpojumus, redz jūsu veiktos ierakstus konkrētā lietotāja dzīvnieka veselības vēsturē – dzīvnieka veselības stāvokļa problēmas aprakstu un attiecīgi jūsu sniegtās konsultācijas aprakstu, tostarp starp jums un konkrēto lietotāju savstarpēji kopīgoto saturu, ja tāds ir. 

8.3. Ziņojumapmaiņa, kas nav ieraksti dzīvnieka veselības vēsturē, nevienā brīdī nav redzama nevienam citam pakalpojumu sniedzējam, kā tikai jums un attiecīgi konkrētajam lietotājam, ar kuru ir notikusi ziņojumapmaiņa.

8.4. Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja atrašanās vietas – valsts, kurā pakalpojumu sniedzējs izmanto lietotni, tīmekļa vietni un mūsu pakalpojumus, pakalpojumu sniedzēja personas dati un citi dati var tikt atklāti HEROvet pārstāvjiem, sadarbības partneriem, filiālēm, aģentiem utt. (kopā un turpmāk – “partneri”), kuri jūsu personas datus un citus datus apstrādā saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, šo Privātuma politiku un Noteikumiem.

9. Drošība un piekļuve

9.1. HEROvet aizsargā jūsu personas datus un citus datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un mūsu saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

9.2. Jebkuri lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanas laikā iegūtie pakalpojumu sniedzēju personas dati un citi dati tiek apstrādāti un uzglabāti HEROvet datu centros, kuri atrodas Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskajā zonā, un tie netiek nodoti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas. 

9.3. Jūsu personas datiem un citiem datiem pēc nepieciešamības noteiktā un nepieciešamā apjomā varētu piekļūt:

9.3.1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotas personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei, lai nodrošinātu jums lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu un jūsu apkalpošanu saistībā ar lietotnes, tīmekļa vietnes un mūsu pakalpojumu izmantošanu;

9.3.2. personas datu un citu datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp, bet ne tikai, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātāji un tehniskie uzturētāji, citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanu;

9.3.3. valsts un pašvaldības iestādes piemērojamos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, tostarp, bet ne tikai, tiesībsargājošās iestādes, nodokļu pārvaldes;

9.3.4. trešās personas, izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs tiesiskais pamatojums, tostarp, bet ne tikai, parādu piedzinēji, zvērināti tiesu izpildītāji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus.

9.4. Ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati tiek apstrādāti anonīmā formā un personalizēti tikai gadījumos, kad atrašanās vietas informāciju nepieciešams saistīt ar strīdu vai krāpniecisku gadījumu risināšanu.

9.5. Dati, kas tiek izmantoti statistikas, pētnieciskiem un/vai zinātniskiem nolūkiem, netiek identificēti, un ir anonīmi.

10. Lietotāju personas datu apstrāde

Pakalpojumu siedzējs ievāc un apstrādā lietotāju personas datus un citus datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, šo Privātuma politiku un Noteikumiem.

Pakalpojumu sniedzējs nedrīkst sazināties ar lietotājiem vai ievākt, reģistrēt, uzglabāt, dot piekļuvi, lietot vai izmantot lietotāju personas datus un/vai citus datus, kurus norādījis lietotājs vai kuri pakalpojumu sniedzējam pieejami ar lietotnes starpniecību, jebkādam mērķim, kas nav saistīts ar pakalpojumu sniedzēja profesionālo darbību lietotnē un pakalpojumu sniegšanu.

Pakalpojumu sniedzējs ievēro Privātuma politikā – dzīvnieku saimniekiem minētos noteikumus lietotāju personas datu un citu datu apstrādei. Mēs esam tiesīgi bloķēt pakalpojumu sniedzēja kontu un pieprasīt zaudējumu segšanu gadījumā, ja pakalpojumu sniedzējs ir pārkāpis lietotāju datu apstrādes noteikumus.

11. Piekļuve un rediģēšana

Pakalpojumu sniedzējs var piekļūt saviem personas datiem un citiem datiem un tos rediģēt lietotnē. Citu datu dzēšanas ierobežojumi noteikti 13.punktā.

12. Datu glabāšana

12.1. Pakalpojumu sniedzēja personas dati un citi dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr pakalpojumu sniedzēja konts būs aktīvs, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu un citu datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā piemērojamo tiesību aktu prasības, saistību izpildes aspektus, jūsu norādījumus, kā arī mūsu likumīgās intereses. Ja pakalpojumu sniedzēja konts tiks dzēsts, un jūsu personas dati un citi dati noteiktajiem mērķiem vairs nebūs nepieciešami, jūsu personas dati un citi dati tiks dzēsti no datubāzēm pēc to glabāšanas termiņa beigām saskaņā ar turpmāk norādītajiem datu glabāšanas termiņiem:

12.1.1. pakalpojumu sniedzēja personas dati tiks uzglabāti 5 gadus (piecus) pēc konta slēgšanas;

12.1.2. dati, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, tiks uzglabāti 7 (septiņus) gadus pēc pēdējā sniegtā pakalpojuma;

12.1.3. aizdomu gadījumos par administratīvo pārkāpumu, noziedzīgu nodarījumu, krāpniecības mēģinājumu vai nepatiesas informācijas sniegšanu, dati tiks uzglabāti 10 (desmit) gadus;

12.1.4. strīdu gadījumos dati tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr prasība tiek apmierināta vai pienākušas strīda prasības termiņa beigas;

12.1.5. citi dati – jūsu veikti ieraksti dzīvnieka veselības vēsturē, tostarp, savstarpēji starp jums un lietotāju kopīgotais saturs, un jūsu sniegto pakalpojumu vēsture tiks uzglabāti tik ilgi, kamēr ir dzīvs attiecīgais lietotāja dzīvnieks, un 3 (trīs) gadus pēc lietotāja dzīvnieka nāves; pēc tam dati tiks anonimizēti.

12.2. Lūdzu, ņem vērā, ka lietotnes izdzēšana pakalpojumu sniedzēja ierīcē, nenoved pie pakalpojumu sniedzēja personas datu un citu datu dzēšanas.

12.3. Ja lietotne nebūs lietota 3 (trīs) gadus, mēs sazināsimies ar pakalpojumu sniedzēju un lūgsim apstiprināt to, vai pakalpojumu sniedzēja konts joprojām ir aktīvs. Noraidošas atbildes gadījumā, konkrētā pakalpojumu sniedzēja konts tiks dzēsts, un personas dati un citi dati tiks dzēsti saskaņā ar iepriekš minēto.

13. Datu dzēšana

13.1. Pakalpojumu sniedzējam jāņem vērā, ka jebkura prasība par personas datu dzēšanu ir iespējama tikai tad, ja mēs pakalpojumu sniedzēja kontu neatgriezeniski dzēšam. Tā rezultātā pakalpojumu sniedzējs vairs nevarēs piekļūt dzēstajam kontam, lai izmantotu lietotni un mūsu pakalpojumus.

13.2. Nedzēšot pakalpojumu sniedzēja kontu, ierakstus dzīvnieka veselības vēsturē, tostarp, savstarpēji starp jums un lietotāju kopīgoto saturu, var dzēst tikai HEROvet pēc pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma, izvērtējot pieprasījumā norādīto pamatojumu ierakstu dzēšanai un nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar attiecīgo lietotāju, ar kuru saistīts konkrētais ieraksts, ņemot vērā, ka šāda dzēšana var ietekmēt kopējo lietotnē izveidoto lietotāja dzīvnieka veselības vēsturi, kas attiecīgi var ietekmēt turpmāko saņemto pakalpojumu kvalitāti, kā arī sekmēt izvairīšanos no atbildības strīdu gadījumos. Ziņojumapmaiņu, kas nav ieraksti dzīvnieka veselības vēsturē, var rediģēt saskaņā ar 11.punktu. 

13.3. Uz pakalpojumu sniedzēja personas datu un citu datu dzēšanas pieprasījumu, kas iesūtīts e-pastā, mēs atbildēsim viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, un pēc tam, kad pieprasījumu iesniegušais pakalpojumu sniedzējs tiks atpazīts, mēs precizēsim personas datu un citu datu dzēšanas laiku.

14. Datu pārnesamība

Uz pakalpojumu sniedzēja datu pārnešanas pieprasījumu, kas iesūtīts e-pastā, mēs atbildēsim viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, un pēc tam, kad pieprasījumu iesniegušais pakalpojumu sniedzējs tiks atpazīts, mēs precizēsim datu pārnešanas laiku un attiecīgo pakalpojumu sniedzēju nodrošināsim ar datiem, atkarībā no pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma.

15. Informācijai

HEROvet jūsu personas datus un citus datus neizmanto automatizētu lēmumu pieņemšanā.

16. Strīdu risināšana

Ja jums ir radušies jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku vai jūsu personas datu vai citu datu ievākšanu, apstrādāti, glabāšanu un dzēšanu, jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu help@hero.vet.


Uzraudzības iestāde Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv), ar kuru var sazināties, rakstot uz e-pastu info@dvi.gov.lv.